Agenda


De volgende iPoort bijeenkomsten zijn gepland voor 2017:

 

21 november: ‘Het belang van vitale infrastructuur: fysiek en digitaal verbonden’

Na de succesvolle iPoort over ‘De staat van digitaal Nederland’, nodigen bureau Digicommissaris en Conclusion u uit voor de gezamenlijke iPoort en ResiliencePoort* in het kader van ‘Het belang van vitale infrastructuur: fysiek en digitaal verbonden’.

Noteert u alvast dinsdag 21 november van 17.00 tot 19.00 uur in uw agenda. In twee uur tijd wordt u op indringende wijze het belang getoond van nauwere samenwerking en kennisuitwisseling tussen de fysieke en digitale infrastructuur.

Laten we een nationale crisis vóór zijn en onze infrastructuur wapenen tegen digitale dreigingen. De problemen die zich naar aanleiding van het Petya-virus voordeden in de haven van Rotterdam maken de noodzaak eens te meer duidelijk.

Binnenkort volgt meer informatie over het programma.
Overzicht afgelopen bijeenkomsten iPoort:

 

21 juni 2017: Digitale vaardigheden laat omzet ondernemers groeien

Verschillende rapporten en instanties wijzen de afgelopen periode op de potentie van digitalisering en internet voor de economie en voor het MKB (BCG; CBS). Maar welke vaardigheden zijn hier voor nodig? En hoe krijgen we die bij ondernemers in Nederland op het juiste niveau? Google trainde met de Digitale Werkplaats het afgelopen jaar ruim 30.000 ondernemers in digitale vaardigheden om zo ondersteuning te bieden in de bedrijfsvoering. Onderzoeksbureau Dialogic deed onderzoek naar de effecten van dit programma en kwam tot opvallende conclusies.

Tijdens de komende bijeenkomst van iPoort licht hoofdonderzoeker van Dialogic Robin ten Velde de conclusies van het onderzoek toe. Daarnaast gaat dagvoorzitter Anna Dijkman in gesprek met ondernemer Erica Linger (DIY Soap) die deelnam aan het programma en geeft Focco Vijselaar (Directeur Algemene Economische Politiek bij het Ministerie van Economische Zaken) zijn reactie op het rapport. Namens Google zal Rogier Klimbie, hoofd Policy Google Nederland, zijn visie op het belang van leren van digital skills voor de Nederlandse economie geven en welke rol Google hierin voor zichzelf ziet. Vervolgens gaan we gezamenlijk in discussie over hoe nu verder. Wat is de stand van de Nederlandse economie, waar zitten de kansen en wie is er verantwoordelijk dat ondernemers de juiste digitale vaardigheden bezitten om gebruik te kunnen maken van de kansen die het internet biedt? De ondernemer zelf, of heeft de overheid hier een rol vanwege het economische belang?

U bent op 21 juni vanaf 15.00u welkom in Nieuwspoort. Om 15.15u begint het programma. Meld u aan via het registratieformulier.

 

 

IT en Ethiek – 17 mei 2017

Anno 2017 betekent een betrouwbare overheid, betrouwbare IT systemen
Bankiers, accountants, projectontwikkelaars, zelfs politici… Veel beroepsgroepen zijn de voorbije decennia – al dan niet terecht - in het nieuws geweest vanwege ethische twijfels bij de uitoefening van hun vak. Vraagtekens die bij de ethiek van IT-ers vooralsnog veel minder gezet worden.
Echter digitalisering heeft een steeds grote invloed op hoe wij onze levens en dienstverlening vormgeven. De impact van IT op onze maatschappij neemt toe. Er vindt steeds meer uitwisseling van gegevens en samenwerking plaats tussen personen, bedrijven en de overheid. Wanneer wij het hebben over veiligheid en betrouwbaarheid in deze context focust de discussie zich vaak op meer concrete terreinen als privacy en security. Maar wat is de rol van ethiek in de digitaliserende wereld? Hoe betrouwbaar en veilig zijn deze IT-ers intrinsiek die de IT systemen leveren? Hoe kijken de professional, het bedrijfsleven, de leveranciers en de media aan tegen de ethiek van IT-ers en IT systemen? Wat zijn de besproken en vooral onbesproken regels in het digitale domein?
Deze vraagstukken en zelfreflectie staan centraal op de iPoort-debat “IT & Ethiek”. 
Onder leiding van moderator Jeroen Verwoort, bestuurslid iPoort, zullen de volgende mensen een reflectie geven op de relatie “IT & Ethiek” waarna een debat volgt met de aanwezigen:

  • Prof. Uri Rosenthal, oud minister en voorzitter van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)
  • Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW
  • Virginia Dignum, Associate Professor Social Artificial Intelligence, Executive Director Delft Design for Values Institute
  • Arne Weveling en Jan Middendorp, TweedeKamer leden (uitgenodigd)

 

Agenda
15.30    inloop
16.00    aanvang debat & presentatie reflecties
16.30    debat met de aanwezigen
17.20    Afronding & Conclusies
17.30    netwerkborrel

 

Woensdag 7 december 2016: De staat van digitaal Nederland

Op woensdag 7 december organiseerden Bureau Digicommissaris en Conclusion samen de iPoort bijeenkomst: De staat van digitaal Nederland

De ontwikkelingen gaan snel en nopen tot een adequate digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven. Vanuit bedrijfsleven, media, wetenschap en security klinkt de oproep aan het kabinet om eenheid en daadkracht. Tijdens deze speciale iPoort editie werd hierover gediscussieerd samen met leden van de Tweede Kamer.

Met toonaangevende sprekers zoals Bas Eenhoorn (Digicommissaris), Dick Schoof (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid), Leo Brand (CIO Vopak), en kamerleden Kees Verhoeven, Astrid Oosenbrug, en Ingrid de Caluwé.

Locatie

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
Lange Poten 10
2511 CL Den Haag

Programma

15.30 – 16.00u Inloop

16.00 – 16.05u Opening door moderator

16.05 – 16.10u Korte inleiding door Bas Eenhoorn, Digicommissaris

16.10 – 16.30u Klank Wetenschap

16.30 – 16.50u Klank Bedrijfsleven

16.50 – 17.10u Klank Media

17.10 – 17.30u Klank Cyber Security

---- Reflectie Kamerleden ----

17.30 – 18.00u Conclusie en final thoughts

18.00 – 19.00u Borrel en napraten


Dinsdag 24 november 2015: "De Dutch Digital Delta"


De Nederlandse economie digitaliseert in hoog tempo. De uitgangspositie van ons land is uitstekend, mede dankzij de uitstekende digitale infrastructuur, een bevolking die ICT-minded is en een hoog opgeleide beroepsbevolking. Nederland staat dan ook op de vierde plaats van de Networked Readiness Index van het World Economic Forum. Nederland heeft de kans zich te ontwikkelen tot de internationale ICT-proeftuin en uiteindelijk tot de Digital Delta van Europa. Want als proeftuin zijn we een aantrekkelijke vestigingsplaats voor zowel startups als internationale bedrijven.

Wet- en regelgeving zijn nu nog vaak een belemmering voor grootschalige introductie van nieuwe technologie (zelfrijdende auto en drones) of voor initiatieven op het gebied van de deeleconomie (Uber, Airbnb). Minister Kamp heeft in een Kamerbrief aangekondigd ruimte te willen bieden aan experimenten met nieuwe technologie en verdienmodellen. Ook wil het kabinet wetgeving toekomstbestendig of technologieneutraal maken. In dit debat gaan we in op de wensen ten aanzien van Wet- en regelgeving. Deze iPoort sessie wordt mogelijk gemaakt door CIONET, eSociety Platform en Nederland~ICT.

AGENDA

15.30 Ontvangst

16.00 Welkom door Frits Bussemaker, voorzitter iPoort

16.05 Verslag Werkbezoek TweedeKamer leden
De kamerleden Astrid Oosenbrug (PvdA), Ingrid de Caluwé (VVD) en Kees Verhoeven (D66) zullen 23 november een werkbezoek brengen aan de 3DMakers zone en Startupbootcamp. Twee succesvolle voorbeelden uit de Digital Delta.

16.25 Introductie debat door Herman van Bolhuis, bestuurslid iPoort en Managing Partner CIONET

16.30 Inleiding stellingen:
• Afke Schaart, Directeur GSMA Europa, voormalig lid van de Tweede Kamer en lid van de Raad van Advies van eSociety Platform
• Lotte de Bruin, Directeur Nederland~ICT
• Mark Bressers, Directeur Regeldruk, Ministerie van Economische Zaken

17.00 Onder leiding van Herman van Bolhuis en Frits Bussemaker zullen een aantal stellingen besproken worden via het ‘world café’ format.

18.00 Netwerkborrel

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via de iPoort website.


Donderdag 31 maart 2016 "Ideas from Europe"


Op 31 maart zal TEDxBinnenhof worden georganiseerd in de Ridderzaal. Thema van TEDxBinnenhof is "Ideas from Europe". iPoort zal een debat organiseren rond de ideeën voor de Digitale Transitie.

Agenda volgt.

Dinsdag 7 april 2015: "ICT-experts, ethische vragen en de politiek"‘OV-chipkaart zo lek als een mandje’, Ziekenhuis lekt patiëntengegevens’ , ‘Bankierenapp onbetrouwbaar’, het lijkt wel of tegenwoordig alles te hacken is. Gelukkig hoeft de persoon die dat doet geen cybercrimineel te zijn. Ethisch hackers vinden het gewoon een kick om een veiligheidslek te vinden in websites, pasjes, apps en andere informatiesystemen. Ze onthullen de kwetsbaarheden om anderen te waarschuwen en de criminelen juist voor te zijn. De eigenaar van het informatiesysteem moet dan wel de gelegenheid krijgen het lek te dichten en erop kunnen vertrouwen dat de hacker niets geks heeft uitgehaald met de data. Hier zijn richtlijnen voor en dat heet: responsible disclosure. Maar of een onthulling verantwoord is, moet helaas nog vaak voor de rechtbank worden uitgevochten. Want het gaat niet alleen om een systeem, het gaat vaak om onze persoonlijke data en daar kun je nooit voorzichtig genoeg mee zijn. Chris van ’t Hof, TekTok, presenteert in iPoort zijn Boek ‘Helpende hackers. Verantwoorde onthullingen in het digitale polderlandschap’ wat deze ethisch hackers drijft, welke consequenties dit heeft en hoe er is omgegaan in het bedrijfsleven en bij organisaties.

Hieraan voorafgaand heeft Arjan van Dijk van het Nederlands Genootschap voor Informatici (Ngi), gelegenheid het nieuwe rapport ‘Employability Framework Informatica (EFI)´ toe te lichten. Dit rapport is de opvolger van ‘Taken, Functies, Rollen en Competenties in de Informatica’ uit 2001. Het is tot stand gekomen in samenwerking van vele deskundigen op de terreinen van de informatica. Het biedt als basisinformatie: functies, taken, vaktechnische en persoonlijke competenties, rollen en context. Ook biedt het rapport voorbeelden van toepassingen, zoals voor personeelsmanagement, competentiemanagement en opleidingen. Een ander aspect is dat het een individuele informaticus de mogelijkheid biedt om ‘zichzelf te definiëren’, bijvoorbeeld aan de hand van de eigen taken waarmee ervaring is opgedaan. Het EFI sluit volledig aan op e-CF, het Europees Competentie Framework, dat niet alleen als Europese standaard beschikbaar is voor het beschrijven van informatica-functies, maar een steeds bredere toepassing vindt in Nederland. Ook ethische vragen spelen hierin een significante rol.

Deze iPoort bijeenkomst richt zich op wat ICT-experts, inclusief ethische hackers, voor de veiligheid en privacy in onze e-samenleving kunnen betekenen en wat de politiek kan doen om dit te faciliteren. De centrale vraagstelling in het panel is: Wat moet er politiek geregeld worden, zodat professionele ICT-experts en ethische hackers verantwoordelijke beslissingen kunnen nemen, zowel in wetgeving als in onderwijs en onderzoek?

Dagvoorzitter is Frans Brom, Hoofd Technology Assessment Rathenau Instituut en Professor Ethiek Technology Assessment aan de Universiteit van Utrecht. We starten met presentaties van de twee besproken uitgaven. Hierop volgt een paneldiscussie met onder andere Wilma van Dijk, Directeur Cybersecurity NCTV van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Jaap Henk Hoepman, Scientific Director Privacy & Identity Lab en Professor Privacy & Security aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Victor Gevers, ICT Security Architect, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Ethisch Hacker. Tot slot verwachten wij een aantal korte reacties van Tweede Kamerleden.

Programma
15.30 Ontvangst (zaal open)
16.00 Opening door gastheer Frits Bussemaker, voorzitter iPoort
16.05 Korte inleiding door Frans Brom, dagvoorzitter
16.10 Employability Framework Informatica door Arjan van Dijk
16.25 Helpende hackers. Verantwoorde onthullingen in het digitale polderlandschap door Chris van ’t Hof
16.40 Klaas Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, neemt boek 'Helpende Hackers' in ontvangst
16.45 Panel discussie onder leiding van Frans Brom
17.30 Afronding met reacties van Tweede Kamerleden (onder voorbehoud Kees Verhoeven, Astrid Oosenbrug, Ingrid de Caluwé)
18.00 NetwerkborrelDonderdag 13 november 2014: "De Digitale Transitie - De keerzijde van de nieuwe economische realiteit"De Nederlandse overheid heeft enkele jaren geleden de Digitale Agenda.nl gepresenteerd. Deze focust op de vraag Hoe kan ICT slim worden ingezet voor groei en welvaart? Zo blijkt uit deze agenda dat bijna 60% van de economische groei kan worden teruggevoerd op de toepassing van ICT. ICT als doorbraaktechnologie 'vormt een aanjager voor product-, proces- en organisatorische innovaties in industrie en dienstensector'. Met andere woorden ICT is een distruptive technologie die bestaande economische modellen over hoop haalt. Denk aan voorbeelden zoals iTunes ten opzichte van de oude platenindustrie, Uber in plaats van een taxi, Airbnb of een hotelkamer of online shoppen bij Zalando in plaats van de locale middenstander om de hoek. Tegenover de vele economische kansen die ICT biedt staan dus ook bedrijven en organisaties een negatief effect ervaren van ICT. Wat ook weer een maatschappelijk effect heeft. Denk aan leegstaande winkels in binnensteden en de omzet die nu naar buitenlandse organisaties vloeit.

De Digitale Transitie creeert een nieuwe economische realiteit met dus voor- en nadelen. De nadelen zijn volgens iPoort onderbelicht en verdienen aandacht. Kamerleden dienen een afgewogen beeld te kunnen vormen van deze impact. Vragen zoals wat technisch mogelijk is, is dat sociaal wenselijk? Hoe houden we deze transitie in balans? en, is er wel een dark side? worden besproken tijdens tijdens deze iPoort bijeenkomst.

Tijdens deze middag zal een panel vanuit verschillende invalshoeken hun licht laten schijnen op deze vraagstukken en met elkaar en de zaal in debat gaan aan de hand van een aantal stellingen.

Programma:

16.30 Ontvangst
17.00 Welkom door Frits Bussemaker, voorzitter iPoort
17.05 Introductie debat door Herman van Bolhuis, bestuurslid iPoort
17.15 Inleiding stellingen:
• Kees Verhoeven, lid Tweede kamer
• Arda Gerkens, lid Eerste Kamer
• Frans van der Reep, strateeg KPN, lector eBusiness Inholland en veel gevraagd spreker over dit onderwerp.

Onder leiding van Herman van Bolhuis zullen een aantal stellingen besproken worden via het ‘world café’ format waarbij aan elke tafel een van de Business Partners van iPoort als tafelheer fungeert. De stellingen zijn:

• "De mondiale digitalisering creëert een machtsvacuüm in het politieke en business domein"
• "De digitalisering gaat op dit moment te snel om te kunnen overzien welke valkuilen er kunnen zijn. Zolang de politiek dit niet als serieuze issue ziet en geen regie neemt, zullen er brokken vallen"

18.45 Afsluiting & Conclusies
19.00 NetwerkborrelDinsdag 8 april 2014: "Decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten. Is de informatievoorziening al geregeld? "


De decentralisaties in het sociale domein zoals die per 1 januari 2015 van start moeten gaan zijn de grootste ontwikkeling in het binnenlands bestuur van de laatste decennia. Taken en middelen worden overgedragen en er wordt van gemeenten verwacht dat ze integraal gaan werken en samenwerken in het sociale domein met als doel burgers te ondersteunen en meer te laten participeren in de maatschappij. In de nieuwe rol- en taakverdeling speelt informatievoorziening en dus ICT een cruciale rol. Daarbij zijn een aantal vraagstukken actueel. Bijvoorbeeld: hoe voorkomen we (als politiek en werkveld samen) dat veel geïnvesteerd wordt in informatie-systemen terwijl besturings- en procesvragen nog niet goed zijn beantwoord? Welke informatie mag in het kader van '1 plan' worden verzameld door wie? Moet de gemeente proactief aan de slag, of wachten op duidelijkheid vanuit de centrale overheid?

Tijdens deze middag zal een panel vanuit verschillende invalshoeken hun licht laten schijnen op deze vraagstukken en met elkaar en de zaal in debat gaan aan de hand van een aantal stellingen.

Programma:

15.30 Ontvangst
16.00 Welkom door Frits Bussemaker, voorzitter iPoort
16.05 Introductie debat door Aty Boers, bestuurslid BPM-Forum
16.15 Inleiding stellingen:
• Brigitte van der Burg, Tweede Kamerlid en oa woordvoerder jeugdbeleid en Algemene Zaken (AZ)
• Tof Thissen, Algemeen Directeur van KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten)
• Johannes van Veen, Academic Director, PBLQ

De Stellingen zijn:
• "Voor stuur- en verantwoordingsinformatie rondom het sociaal domein is differentiatie minstens zo belangrijk als standaardisatie" gepresenteerd door KING.
• “We moeten gemeenten vooral de ruimte geven om het wiel opnieuw uit te vinden” gepresenteerd door PBLQ.

Onder leiding van Aty Boers en Frits Bussemaker zullen een aantal stellingen besproken worden via het ‘world café’ format waarbij aan elke tafel een toonaangevende expert uit het veld als tafelheer fungeert.

17.45 Afsluiting & Conclusies
18.00 NetwerkborrelMaandag 31 maart 2014: Side event TEDxBinnenhof


De partners van TEDxBinnenhof organiseren naast het event in de Ridderzaal, waar de 10 geselecteerde innovatieve concepten worden gepitcht, ook een bijeenkomst voor de op actie gerichte professionals die samen impact circles zullen opzetten op het gebied van 7 maatschappelijke thema’s. Deze ‘impact circles’ worden maandagmiddag 31 maart in het leven geroepen om nationaal een platform te bieden voor cross-sectorale innovatie ten aanzien van de grote uitdagingen waar we voor staan. De organisatie verwacht tussen de 600 en 700 personen in de Koninklijke Schouwburg.

Dit Impact Event neemt het voortouw in het vormen van nieuwe samenwerkingsverbanden en stimuleert actie en verandering, oftewel: ideas worth realizing! iPoort is met name betrokken bij het thema 'secure societies' en biedt de mogelijkheid om totaal 50 personen uit te nodigen voor deze bijeenkomst.

Naast de livestream met TEDxBinnenhof (Ridderzaal) in de plenaire zaal van de Koninklijke Schouwburg kan je in de foyers deelnemen aan één of meerdere van de open Impact Circles die per thema in het leven zijn geroepen, om een treffend vervolg op deze dag te waarborgen. Voor meer informatie en het exacte programma per foyer zal gecommuniceerd worden via de TEDxBinnenhof website.


Donderdag 14 november: "Politiek cafe" @ ECP jaarcongresMaandag 4 november: iPoort Cyber Security Onderzoek & BeleidMaakt de politiek zich zorgen over Cyber Security? De burger wél!

De realiteit is dat we in het maatschappelijk en economisch verkeer steeds afhankelijker zijn van het internet. We maken deel uit van sociale netwerken, we doen onze betalingen online en zoeken voor ons relevante informatie snel even op. Wat er met al onze gegevens in cyberspace nu precies gebeurt, daar hebben we, als burgers, eigenlijk onvoldoende zicht op. We weten niet goed welke partijen betrokken zijn bij het registreren, volgen en opslaan van gegevens die we op het internet achterlaten. Zijn onze persoonlijke gegevens goed beschermd? Kunnen we er op vertrouwen dat vitale infrastructuren blijven functioneren?  Berichten over het hacken of stelen van onze gegevens op internet maken het gevoel van onveiligheid alleen maar groter. Ook bedrijven worstelen met de vraag wat hiertegen te doen. We proberen elkaar op te voeden en bewust te maken van de risico’s online maar beseffen tegelijkertijd dat we weinig weerbaar zijn. Vooral als we in het nieuws weer op grootschalige cyber criminaliteit, data lekken of privacy schendingen worden gewezen, blijkt dat we met tegenmaatregelen vaak achter de feiten aanlopen.

Nationale Cyber Security Research Agenda (II)

Om cyber security vraagstukken van vandaag en morgen op te kunnen lossen, problemen voor te zijn en aan te pakken, is er een enorme behoefte aan de juiste expertise. Deze expertise wordt ontwikkeld en behouden door gedegen onderzoek, kennisvergaring, kennisdeling, onderwijs en innovatie op dit dynamische terrein. Het cyber security domein, bestaande uit onderzoekers vanuit industrie en kennisinstellingen, gebruikers en vertegenwoordigers van de overheid, is verenigd in het ICT Innovatie Platform ‘Veilig Verbonden’ (IIPVV). Dit platform heeft een nieuwe editie van de Nationale Cyber Security Research Agenda, de NCSRA-II, geschreven en heeft daarbij zoveel mogelijk direct betrokkenen geraadpleegd. Het verzoek om deze agenda samen te stellen is afkomstig van de ministeries van Defensie, Veiligheid & Justitie, Economische Zaken, Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De NCSRA-II geeft een breed overzicht van het onderzoeksterrein en dient als basis voor het korte en lange termijn onderzoek in nationaal en internationaal verband. De agenda is een deelinvulling van de Nationale Cyber Security Strategie van de Nederlandse overheid, vervult een roadmap functie voor een aantal topsectoren en sluit goed aan op Europese initiatieven in dit kader. Tijdens de iPoort bijeenkomst wordt de NCSRA-II uitgereikt, waarna een debat volgt met belanghebbenden én politici over het belang van wetenschappelijk onderzoek voor Cyber Security.

Programma


15.30  Ontvangst (zaal open).

16.00  Opening door gastheer Frits Bussemaker, voorzitter iPoort.

16.05  Aanbieding NCSRA-II door Dick Brandt, voorzitter IIP-VV, aan
 Mark Dierikx, directeur-generaal voor energie telecom en mededinging, plaatsvervanger Minister van Economische Zaken.

16.15  Speech van Mark Dierikx (namens het coördinerend ministerie van EZ en NWO).

16.25  Aankondiging paneldebat door Dick Brandt.

16.30  Paneldebat onder leiding van prof. dr. Bart Jacobs. “Hoe belangrijk is wetenschappelijk onderzoek voor cybersecurity?”


 Panelleden:

- Politiek: Astrid Oosenburg (Kamerlid, PvdA) en Marietje Schaake (EU parlementariër, D66)

- Financiers: Wil van Gemert (Director Cyber Security, NCTV) en Louis Vertegaal (Director CEW, NWO)

- Bedrijfsleven: Menno van der Marel (Director, Fox IT) en Wim Hafkamp (CISO, Rabobank)

- Wetenschap: Sandro Etalle (Hoogleraar TU/e en UT) en Frans Leeuw (WODC, Universiteit Maastricht)


17.25  Gezamenlijke afsluiting door Dick Brandt en Frits Bussemaker.

17.30  Netwerkborrel

Meer informatie

Donderdag 11 April 2013 (16-18u): "Benut internationale ervaring bij grote ICT-projecten"


Het parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid kijkt naar het verleden: wat zijn de kosten en de misgelopen maatschappelijke winsten. Naar de toekomst kijkend, wat is de optimale inrichting van de informatieprocessen en –stromen?

Nederland staat hier niet alleen in: sinds er enkele grote projecten helemaal fout liepen, besteedt de Deense overheid expliciet aandacht aan de technische kwaliteit van de softwareprojecten die ze uitschrijft. Evenals de ombudsman van Victoria Australië die eind 2011 een vergelijkbaar onderzoek heeft uitgevoerd.

Hoe kan de Nederlandse overheid een belangrijke onderliggende oorzaak van falende ICT-projecten weg nemen? Welke rol heeft het parlement? Moeten maatregelen op nationaal niveau genomen worden of heeft internationaal de voorkeur? Wat kan Nederland leren van deze internationale ervaring? Tegen welke problemen lopen burgers aan bij de digitale overheid?

Dit zijn onderwerpen die aan bod komen tijdens het iPoort debat van 11 april as. Onder leiding van Frits Bussemaker, voorzitter iPoort, volgt een debat met de zaal en de volgende panelleden:

Tom Holsøe, advocaat partner bij Kammeradvokaten, de Deense landsadvocaat en auteur van het nieuwe modelcontract voor de levering van grote ICT-projecten aan de Deense overheid

Marietje Schaake, lid van het Europees Parlement namens D66, Governor van de European Internet Foundation en volgens The Wall Street Journal: "Europe's most wired politician"

Alex Brenninkmeijer, de Nationale ombudsman, president of the International Ombudsman Institute (IOI). Pleitbezorger van het 'burgerperspectief' en luisterend oor voor burgers bij problemen met de (digitale) overheid.


Maandag 1 oktober 2012: De rol en positie van Social Media in de parlementaire democratie


Niet alleen in verkiezingstijd proberen politici en burgers via Twitter, Hyves, Facebook en Youtube elkaars aandacht te trekken voor hun meningen. Gebruik van sociale media in de politiek is in korte tijd gemeengoed geworden en het lijkt een makkelijk manier de boodschap over te brengen.

Maar verbetert het contact tussen burgers en politici ermee? Beïnvloeden sociale media de meningsvorming daadwerkelijk? Hebben informele discussies via Twitter tijdens een Kamerdebat ook nadelen?

De iPoort-discussie over deze vragen staat onder leiding van mevrouw Gerdi Verbeet, momenteel voorzitter van de Tweede Kamer.

Programma iPoort 'Sociale media en parlementaire democratie'

15.30 uur Inloop & koffie 
16.00 uur Welkom door Frits Bussemaker, voorzitter iPoort
16.05 uur Mw. Gerdi Verbeet, introductie thema en sprekers

16.10 uur Brigitte van der Burg, VVD. Hoe dragen social media bij aan het werk van Tweede Kamerlid?
16.20 uur Davied van Berlo (initiatiefnemer Ambtenaar 2.0 & Pleio):
Hoe de werkwijze van politici en de overheid onder invloed van internet en sociale media verandert
16.30 uur Chris Aalberts, docent Erasmus Universiteit Rotterdam. 'Veel getwitter, weinig wol'
16.40 uur Paneldebat tussen de sprekers onder leiding van Gerdi Verbeet
17.10 uur Afsluiting door dagvoorzitter, aansluitend borrel

18.00 uur Einde bijeenkomst
 
Het debat zal worden gevoerd aan de hand van de volgende drie stellingen:

“Social media zijn niet meer dan een snellere en makkelijkere manier om te polsen hoe een onderwerp maatschappelijk ligt om je als politicus daarmee te profileren”

“Burgers die heel actief zijn op social media zijn vooral ‘zendelingen’ of hoger opgeleid en hebben een bovengemiddelde belangstelling voor de politiek. Door de nadruk op social media worden diegenen tekort gedaan die politiek minder actief zijn, lager opgeleid en minder bedreven zijn in het gebruik van digitale media”

"De informele discussies via Twitter tijdens een Kamerdebat dienen te worden toegevoegd aan de Handelingen (de verslagen van de openbare plenaire vergaderingen)"


Dinsdag 10 april 2012: Parlementair onderzoek naar ICT-problemen: "De vraag is belangrijker dan het antwoord"

In mei zal de Tweede Kamer een parlementair onderzoek uitvoeren naar de ICT-problemen bij de Rijksoverheid. Het onderzoek zal ingaan op recente ict-projecten die uit de bocht zijn gevlogen. Ook het onderwerp aanbestedingen zal behandeld worden. De aanleiding van het onderzoek zijn de nodige kostbare incidenten die de pers gehaald hebben. Vijf jaar geleden al heeft de Algemene Rekenkamer een aantal conclusies en aanbevelingen verwoord in een rapport 'Lessen uit ICT-Projecten bij de overheid'. Echter, waarom hebben we vandaag nog steeds deze incidenten? Tijdens het debat zal met de panelleden en de zaal stil gestaan worden bij de incidenten en de oorzaken die ten grondslag liggen aan de huidige onveranderde situatie. Hierbij is de 'vraag belangrijker dan het antwoord': het debat is al geslaagd als we als collectief een aantal vragen en onderzoeksrichtingen weten te indentificeren welke aangeboden kunnen worden aan de commissie van het parlementair onderzoek. De discussie zal geleid worden door Prof. Paul Klint van het Centrum Wiskunde & Informatica en de Universiteit van Amsterdam. De panelleden zijn Brenno de Winter, 'journalist van het jaar 2011' naar aanleiding van zijn schrijven over de OV-chipkaart en Lektober; Paul Prooij, CIO van de gemeente Haarlemmermeer en Pierre Heijnen, lid tweedekamer voor de PvdA en Carolien Schonfeld

 

Agenda

15.00 Inloop & koffie
15.30 Welkom door Frits Bussemaker, voorzitter iPoort
15.35 Presentatie stellingen en debat.
Het debat staat onder leiding van Prof. Paul Klint van het Centrum Wiskunde & Informatica en de Universiteit van Amsterdam.
Panelleden zijn:
- Brenno de Winter, 'journalist van het jaar 2011' naar aanleiding van zijn schrijven over de OV-chipkaart en Lektober
- Paul Prooij, CIO van de gemeente Haarlemmermeer
- Carolien Schonveld, auteur van het boek "Hoe IT-projecten slagen en falen"
- Pierre Heijnen, lid tweedekamer voor de PvdA

17.00 Informele netwerkborrel
18.00 Einde


Stellingen

De stellingen voor het debat zijn:

- De overheid moet stoppen met dataopslag zolang de veiligheid van de dataopslag niet gewaarborgd kan worden
- Parlementariërs begrijpen te weinig van ICT om als volksvertegenwoordiger goed te kunnen functioneren
- Stop met het automatiseren van uitzonderingen

Woensdag 9 november 2011: "Open overheid, of toch maar niet?"

Een belangrijke trend binnen het huidige informatiebeleid van de overheid is het streven naar openheid. Waren tot nu toe de pijlen van de overheid vooral gericht op de industrie (open standaarden,open source), nu wil de overheid zelf ook meer open zijn. Open data is daarbij het leitmotiv. Overgewaaid van de Obama administration, omarmd door Neelie Kroes met haar streven naar hergebruik van overheidsdata, en nu dus geland in de polder van de Digitale Agenda.NL. Boeiend om te zien is dat open data in Nederland tot nu toe vooral gericht is op doelen als transparantie en openbaarheid van bestuur. Niet voor niets is de EU-richtlijn hergebruik van overheidsinformatie in 2003 in de WOB geïmplementeerd. Volgens Maxime Verhagen is open data echter vooral een stimulans voor economische innovatie. Meer buienradars, car tracks en wc-findersdus, allemaal diensten ontwikkeld op basis van publieke data. Wat betekent deze open overheid voor zaken als privacy, kwaliteit, aansprakelijkheid, tarifiëring? Betekent de open overheid ook een meer compacte overheid? En niet te vergeten, wat betekent "Diginotar" voor een overheid die graag open wil zijn, maar wellicht de risico's hiervan nog onderschat.

Agenda
15.30 Inloop & koffie
16.00 Welkom door Frits Bussemaker, voorzitter iPoort
16.10 Presentatie stellingen en debat.
Het debat staat onder leiding van de heer Leo Smits, algemeen directeur van Het Expertise Centrum.
Panelleden zijn:

- mevrouw Brigitte van der Burg, lid van de Tweedekamer voor de VVD
- mevrouw Marleen Stikker, directeur van de Waag Society
- de heer Johan Hakkenberg, Directeur RDW.

18.00 Informele netwerkborrel
19.00 Einde


De stellingen:

Stelling 1: transparantie

Open data is hét middel voor de burger om de overheid te controleren.


Het gedachtegoed rondom open data is komen overwaaien uit de Verenigde Staten, waar de regering van Obama de transparantie van het eigen bestuur voor de burger groter wil maken. Bekende site is www.data.gov. waar allerlei gegevens worden ontsloten.

In Europa is in 2003 al de richtlijn Hergebruik Overheidsinformatie geïmplementeerd. Deze richtlijn richtte zich niet zozeer op transparantie van bestuur, maar op economisch hergebruik van overheidsdata. Deze richtlijn is in Nederland (desondanks) geïmplementeerd in de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Inmiddels is Europa bezig met een herziening van de richtlijn Hergebruik en wil minister Donner de WOB aanpassen om hergebruik van overheidsdata makkelijker mogelijk te maken. Onder andere een belangrijk punt van aandacht zijn de leveringskosten die overheden in rekening brengen.

Inmiddels is dit jaar in Nederland ook een open data portaal van de overheid geopend. Door minister Donner, en ironisch genoeg, precies op de dag dat ook de miljoenennota lekte op Internet. De data die via het portaal worden ontsloten bieden de burger, of althans groeperingen en individuen die deze data kunnen analyseren, de mogelijkheid het overheidsbestuur te controleren. Meer transparantie van de overheid dus, en meer mogelijkheden voor de burger om de overheid te controleren.

Stelling 2: Economisch gewin

De verwachtingen rondom de economische opbrengsten zijn (te) hoog gespannen.

Terwijl open data in de VS en andere landen veel meer in relatie wordt gebracht met transparantie en openbaarheid van bestuur, wordt in Europa vooral het accent gelegd op economisch gewin. Minister Verhagen is zeer enthousiast. De schat aan overheidsdata leent zich, volgens hem, goed voor innovaties en dat gaat veel bedrijvigheid en banen opleveren.

De enthousiaste verwachtingen lijken een beetje getemperd geworden door de resultaten tot nu toe. De bekende successen zijn tot nu toe diensten als Buienradar en Car Tracks, maar veel nieuwe diensten lijken er nog niet bij te komen. Ieder zichzelf respecterende stad heeft inmiddels wel een open data wedstrijd georganiseerd waar allerlei apps mogen worden ontwikkeld, maar veel verder dan een WC-finder, Where is my bike en Snelste Pontje is men (nog) niet gekomen.

De vraag is dus, of die overheidsdata in economische zin wel zo waardevol zijn als iedereen wil doen geloven. Zitten de opbrengsten niet veel meer in maatschappelijke effecten van apps die worden ontwikkeld, of in besparingen die binnen de overheid zelve mogelijk zijn door buitenstaanders diensten te laten ontwikkelen?

Stelling 3: Privacy

Het koppelen en combineren van opengestelde data leidt tot onbeheersbare risico's voor de privacy.

Nederland is bekend (en ook wel een beetje berucht) om zijn aandacht voor privacybescherming. Recent is het Electronisch Patienten Dossier om die reden politiek gesneuveld. Wat dan te denken van het openstellen van allerlei databestanden aan partijen buiten de overheid, die vervolgens allerlei op voorhand niet te voorziene koppelingen gaan leggen, waardoor ongewenste informatieprofielen van burgers, bedrijven, maar ook gebouwen, buurten e.d. ontstaan.

De WRR heeft recentelijk met haar rapport over de iOverheid gewaarschuwd voor een overheid die zonder goede spelregels allerlei informatiesystemen ontwikkelt en koppelt voor eigen gebruik, waarop de burger geen invloed meer uit kan oefenen. Een grootschalige beweging om diezelfde overheidsdata open te stellen zou wel eens een versterkend effect kunnen hebben en leiden tot onbeheersbare risico's voor de privacy van de burger.

 

Maandag 20 juni 2011: "Uitreiking ICT jaarboek - De Transparante Samenleving & debat "Privacy in de Samenleving"

Op maandagmiddag 20 juni aanstaande wordt van 15.00 tot 18.00 uur in het perscentrum Nieuwspoort het eerste exemplaar van het ICT Jaarboek "De Transparante Samenleving" aangeboden aan mevrouw Sophie in 't Veld, lid van het Europees parlement. Het thema van het boek is dit jaar "Privacy". Wij verworden tot een "Datasamenleving", denk aan de OV-chipkaart, de slimme parkeermeter, het rekening rijden en het elektronisch patiëntendossier.Dit soort dataopslag heeft gevolgen voor de privacy van de burger en de wijze waarop er over privacy gedacht wordt. Dit heeft weer gevolgen voor maatschappelijke normen, wetgeving en reguleringspraktijken. In het ICT jaarboek geven deskundigen uit Nederland en België vanuit de wetenschap, technologie en praktijk/overheid? hun visie op de veranderende wereld waarin transparantie en privacy kernbegrippen zijn geworden.

Na de presentatie van het ICT jaarboek "De Transparante Samenleving" zal een debat plaatsvinden over "Privacy in de Datasamenleving". Dit is de 11de editie van het ICT jaarboek en is een uitgave van Media Update Vakpublicaties, TNO en ECP-EPN en is verkrijgbaar via de boekhandel.

AGENDA

14.30 Ontvangst

15.00 Opening door gastheer Frits Bussemaker, voorzitter van iPoort.

15.10 Presentatie van het boek aan de hand van een aantal stellingen en gesprekken met auteurs.
Moderatoren zijn Valerie Frissen van TNO en Arie van Bellen van ECP-EPN.

15.40 Aanbieding van het boek aan Sophie in 't Veld, lid Europees Parlement. Gesprek over haar rol in het privacy-dossier en de herziening van de Europese richtlijnen voor Data Protection en Telecom Regulation.

15.55 Pauze

16.00 Debat met:
Rogier Klimbie van Google;
Jeroen Terstegge van PrivaSense;
Bas van Tol van de Politie Rijmond;
Daphne van der Kroft van Bits of Freedom (onder voorbehoud);
Bijdragen uit de zaal gewenst.

17.00 Netwerkborrel

Deze iPoort bijeenkomst is mogelijk gemaakt door TNO en ECP-EPN. \
DEZE BIJEENKOMST IS VOLGEBOEKT! REGISTREREN IS NIET MEER MOGELIJK

Dinsdag 16 november 2010: "ICT & Inclusion - Twittert u al?"

Op dinsdagmiddag 16 november was het over de rol van de nieuwe media in de maatschappij, overheid en politiek.

In onze maatschappij zijn digitale vaardigheden een primaire behoefte geworden. Niet alleen het bedrijfsleven maar ook de overheid zet steeds vaker nieuwe media in; de opbrengsten zijn enorm. Echter tegelijkertijd kan slechts één tweetje (bericht via Twitter) iemands (politieke) carrière breken.

Het debat over de (on)mogelijkheden van nieuwe media wordt geleid door van Prof.dr. Gerard van Oortmerssen, directeur van ICTRegie. Voorafgaand zullen verschillende invalshoeken toegelicht worden door:

Mevrouw Tineke Netelenbos, voorzitter van het programma 'Digivaardig en Digibewust';
De heer Peter Hagedoorn, voorzitter Taskforce e-skills Nederland (een project van het Ministerie van Economische Zaken);
Mevrouw Xaviera Ringeling (Contentgirls) die het "Twitter onderzoek 2010" zal presenteren wat onlangs gepubliceerd is over hoe friends, followers en vreemden in de Twittergemeenschap met het medium omgaan.

De stellingen voor het debat zijn:

HRM-afdelingen dienen voor iedere functie in de organisatie een e-competentieprofiel te hebben en te hanteren. Daarin staat over welke vaardigheden een medewerker, van hoog tot laag, dient beschikken. Een code of conduct / gedragscode voor social media is onnodig voor organisaties.

Woensdag 21 april 2010: "ICT & Energie"

Op woensdagmiddag 21 april heeft een informerend debat plaatsgevonden over de rol die informatietechnologie speelt bij duurzaam gebruik van energie. Een blijvende toegang tot schone en duurzame energie is essentieel voor de Nederlandse economie. Informatietechnologie is de ʻenablerʼ bij de productie en distributie van dergelijke energie.

De volgende sprekers waren aanwezig zijn om het debat in te leiden:
Gerko Baarslag, de Directeur IT van Eneco Energie. Gerko Baardslag was daarvoor IT Directeur bij Casema.
Prof. dr. ir. Guus Berkhout, hoogleraar Geowetenschappen en Energieinnovatie aan deTU Delft. Initiatiefnemer van het ʻEnergy Futures Projectʼ
Frans de Bruïne, hoofdredacteur van de ʻDeclaration of Amsterdamʼ. De DoA wordt gepresenteerd op het WCIT2010 op 27 mei in Nederland (www.wcit2010.org). Frans de Bruïne is oud-directeur bij DG ISOC van de Europese Commissie en vanuit het Ministerie van Economische Zaken heeft hij aan de wieg gestaan van Agentschap.NL Medio maart zal de nader ingevulde agenda voor deze bijeenkomst aan belangstellenden worden toegezonden.

In 2009 werden twee debatten georganiseerd (over digitalisering van de openbare ruimte)